Εγγραφή/Είσοδος
 
 

Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου έχουν ανανεωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ενότητα Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο

Οροι χρήσης National Library Greece
Δεν ορίστηκε εικόνα

Όροι χρήσης

1. Οι Επισκέπτες/Χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου συμφωνούν και αποδέχονται τους παρακάτω όρους χρήσης.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (εφεξής, ΕΒΕ) συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφοριακά δεδομένα σας σύμφωνα με την πολιτική Προστασίας Δεδομένων βάσει της οποίας γίνεται η συλλογή των δεδομένων. Η ΕΒΕ μπορεί μελλοντικά να αναθεωρήσει τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Δεδομένων ενημερώνοντας για τις ενδεχόμενες αλλαγές αυτόν το δικτυακό τόπο. Όταν η ΕΒΕ κάνει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή επί του περιεχομένου των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Δεδομένων, θα σας ενημερώσει με σχετική ευκρινή σημείωση επί του παρόντος δικτυακού τόπου.

2. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με τους Όρους Χρήσης ή την Προστασία Δεδομένων της ΕΒΕ, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την ΕΒΕ στο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας nlg@nlg.gr.

3. Εκτός αν άλλως ορίζεται, αυτός ο δικτυακός τόπος και τα περιεχόμενά του είναι ιδιοκτησία της ΕΒΕ που εδρεύει στη διεύθυνση Πανεπιστημίου 32, Αθήνα 10679, Ελλάδα.

4. Εκτός αν άλλως ορίζεται, ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η ΕΒΕ και προστατεύεται από το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

5. Αναφορικά με το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου της ΕΒΕ αυτό περιλαμβάνει ψηφιακά τεκμήρια έργων, που διέπονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και δεν αδειοδοτούνται με άδεια χρήσης ανοικτού περιεχομένου ή άλλη άδεια εκτός αν άλλως ορίζεται στην εγγραφή του κάθε ψηφιακού τεκμηρίου και έχει εκχωρηθεί από τον δημιουργό ή/και δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας.

6. Με την εγγραφή σας στο σύστημα της ΕΒΕ επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του δικτυακού τόπου του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου της ΕΒΕ.

7. Τα πληροφοριακά δεδομένα αυτού του δικτυακού τόπου περιλαμβάνουν κείμενα, γραφικά και άλλες πληροφορίες που προστατεύονται από νομοθεσία διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας) όπως ορίζεται στο ελληνικό δίκαιο. Η ΕΒΕ είναι φορέας κάθε σχετικού προστατευμένου δικαιώματος είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς κατόπιν παραχώρησης δικαιωμάτων από τους δημιουργούς ή/και δικαιούχους επιτρέποντας συγκεκριμένα ορισμένη χρήση του έργου τους ως μέρος του περιεχομένου του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου της ΕΒΕ.

8. Οποιαδήποτε από αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα που διατίθενται σ’ εσάς μέσω αυτού του δικτυακού τόπου δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις της ΕΒΕ. Η ΕΒΕ δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των

πληροφοριακών δεδομένων, η δε παροχή αυτών μέσω του διαδικτυακού τόπου του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου της ΕΒΕ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την ΕΒΕ ή με τρίτους.

9. Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε συνδρομητής των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου της ΕΒΕ, συμφωνείτε να: a. παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται από την ΕΒΕ μέσω του διαδικτυακού τόπου του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου στις σχετικές φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων για πρόσβαση στις υπηρεσίες του και b. διατηρείτε και επικαιροποιείτε τα πληροφοριακά δεδομένα σας έτσι ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

10. Κάθε φορά που παρέχετε στην ΕΒΕ οποιαδήποτε πληροφοριακά δεδομένα ή περιεχόμενο που προστατεύεται ως έργο πνευματικής ιδιοκτησίας: a. Συμφωνείτε να μεταβιβάζετε στην ΕΒΕ κάθε αναγκαίο δικαίωμα από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας επί του παρεχόμενου έργου έτσι ώστε να μπορεί η ΕΒΕ να κάνει χρήση του έργου αυτού στο Ηλεκτρονικό της Αναγνωστήριο, και στο πλαίσιο των σκοπών του, και b. Εγγυάσθε στην ΕΒΕ ότι αυτή η χρήση του παρεχόμενου έργου δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου επ’ αυτού.

11. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του σας παρέχονται «ως έχουν». Η ΕΒΕ δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με αυτό το διαδικτυακό τόπο και το περιεχόμενο του, και στο πλαίσιο του νόμου, η ΕΒΕ (οι νόμιμοι εκπρόσωποί της, τα στελέχη της, οι υπάλληλοί της, και οι βοηθοί εκπλήρωσης της) παραιτείται από κάθε ευθύνη, ρητή ή εννοούμενη, αναφορικά με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, το περιεχόμενό του και τα προϊόντα ή υπηρεσίες στα οποία αναφέρονται. Η παραίτηση από την ευθύνη περιλαμβάνει, ενδεικτικά αναφερόμενα, κάθε ευθύνη για την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, σαφήνεια, διαθεσιμότητα, και νομιμότητα της πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ή άλλου δικαιώματος που σχετίζεται με το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου ή/και άλλου διασυνδεδεμένου διαδικτυακού τόπου. Η ΕΒΕ (οι νόμιμοι εκπρόσωποί της, τα στελέχη της, οι υπάλληλοί της, και οι βοηθοί εκπλήρωσης της) δεν φέρει ευθύνη ενώπιον σας ή ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, σχετικά με οποιαδήποτε ζημία από σύμβαση, αδικοπραξία από αμέλεια, ή με άλλο τρόπο προκληθείσα ζημία, τυχαία ή έμμεση, ειδικής φύσης ή ζημία από ηθική βλάβη, που προκαλείται ή σχετίζεται με αυτό το διαδικτυακό τόπο ή το περιεχόμενό του ή οποιοδήποτε διασυνδεδεμένο διαδικτυακό τόπο.

12. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μην επιφέρετε καμία βλάβη στην ΕΒΕ, τους διευθυντές, υπαλλήλους, προμηθευτές αυτής και στα σχετιζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μ’ αυτή, αναφορικά με οποιαδήποτε ζημία ή κόστος (στα οποία συμπεριλαμβάνεται, ενδεικτικά αναφερόμενα, το κόστος εύλογης δικηγορικής αμοιβής) που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από την παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης.

13. Η ΕΒΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι σίγουρο ότι όλο το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι σαφές, ορθό, πλήρες, επικαιροποιημένο, επαρκές και διαθέσιμο, ωστόσο δεν εγγυάται ότι όλες αυτές οι ιδιότητες του περιεχομένου θα συντρέχουν αμετάβλητες συνεχώς. Η ΕΒΕ δεν δεσμεύεται για την έγκαιρη επικαιροποίηση και διόρθωση του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου.

14. Η ΕΒΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των διαδικτυακών υποδομών της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι η λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) του θα είναι ακώλυτη ή αλάνθαστη, αμόλυντη από ιούς (viruses) ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Η ΕΒΕ λαμβάνει μέτρα προστασίας με σκοπό ν’ αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση, ή τροποποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας που τελούν υπό τον έλεγχο της. Παρόλα αυτά, επειδή κανένα σύστημα προστασίας, σύστημα μετάδοσης ή σύστημα μετάπτωσης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρόλο που η ΕΒΕ κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας αναφορικά με τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, η ΕΒΕ δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) της ή την ασφάλεια των υποδομών μέσω των οποίων μεταδίδονται δεδομένα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων προς τους διακομιστές (servers) της ΕΒΕ, ή την ασφάλεια κάθε πληροφοριακού δεδομένου που λαμβάνει η ΕΒΕ ή οποιοσδήποτε τρίτος μέσω του παρόντα διαδικτυακού τόπου ή μέσω διασύνδεσης με αυτόν.

15. Η ΕΒΕ μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη μορφή (format) ή/και στο περιεχόμενο ή/και στις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του διαδικτυακού τόπου όποτε το κρίνει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση παρά μόνο με τη σχετική σημείωση περί των ενεργειών αυτών στο διαδικτυακό τόπο. Θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές εάν χρησιμοποιείτε αυτό το διαδικτυακό τόπο μετά τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του περιεχόμενου του. Η ΕΒΕ μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα αυτού του διαδικτυακού τόπου προσωρινά ή μόνιμα (για οποιονδήποτε λόγο, όπως ενόψει τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης περιεχομένου) και δεν εγγυάται ότι αυτός ο διαδικτυακός τόπος θα είναι διαθέσιμος σ’ εσάς οποτεδήποτε.

16. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του διαδικτυακού τόπου η αντανάκλαση (mirroring) αυτού του δικτυακού τόπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΒΕ. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου αλλά όχι να αναπαράγετε το περιεχόμενό του ή να εξάγετε σημαντικό μέρος των βάσεων δεδομένων του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείτε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του διαδικτυακού τόπου, καθώς επίσης και ότι δεν συσχετίζετε με τη δημιουργία του συνδέσμου το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία δεν παρέχονται από την ΕΒΕ. Επιπλέον, προϋποτίθεται ότι ο διαδικτυακός τόπος στον οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος που έχετε δημιουργήσει με το περιεχόμενο του παρόντα διαδικτυακού τόπου, δεν περιέχει στοιχεία που στοιχειοθετούν παραβίαση

διανοητικής ιδιοκτησίας, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα ή οι ευρεσιτεχνίες, ούτε περιέχει στοιχεία που συνιστούν παράνομο, ζημιογόνο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Η ΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα ν’ αξιώσει από εσάς να άρετε οποιονδήποτε σύνδεσμο μ’ αυτό το διαδικτυακό τόπο.

17. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να δίνει στους χρήστες του τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ειδικές συνδέσεις (συνδέσμους, υπερσυνδέσμους, καταχωρήσεις προβολής (banners)) προς τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι τρίτοι είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών τόπων. Η ΕΒΕ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων και δεν εγκρίνει ή αποδέχεται ευθύνη για το περιεχόμενο, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, πραγματικότητα, και σαφήνεια των πληροφοριών του περιεχομένου αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων ή ευθύνη για την ποιότητα και στοιχεία των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες μέσω αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων. Η ΕΒΕ δεν έχει καμία ευθύνη για σφάλματα ή λειτουργικές αστοχίες στους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, ούτε έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστούν οι χρήστες συνεπεία της πρόσβασής τους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνεπεία της χρήσης πληροφοριών, υπηρεσιών ή προϊόντων που είναι διαθέσιμα μέσω των διαδικτυακών τόπων τρίτων.

18. Μερικά μέρη αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορεί να περιέχουν προωθητικές καταχωρήσεις. Η ΕΒΕ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των προωθητικών καταχωρήσεων ή για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια σε οποιοδήποτε προωθητικό μήνυμα ή χορηγία.

19. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου της ΕΒΕ επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο του νόμου, και για νόμιμες χρήσεις που δεν εμποδίζουν τρίτους να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό το διαδικτυακό τόπο. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το διαδικτυακό τόπο σύννομα, λαμβάνοντας υπόψη τα χρηστά ήθη, παγκοίνως γνωστούς κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (netiquette), αλλά και τους Όρους Χρήσης. Δεν σας επιτρέπεται να προβαίνετε σε πράξεις ή παραλήψεις που πιθανόν επιφέρουν ζημία ή δυσλειτουργία σ’ αυτό το διαδικτυακό τόπο, ή πιθανόν επιδράσουν αρνητικά ή μπορούν να διακινδυνεύσουν την παροχή των υπηρεσιών της ΕΒΕ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, Η ΕΒΕ έχει το δικαίωμα να παύσει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβασή σας για χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

20. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος αφορά σε πληροφοριακό περιεχόμενο αλλά και σε έργα δημιουργών και δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου η ΕΒΕ αναμένει ότι οι επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου θα συμπεριφέρονται αναλόγως. Σε περίπτωση συντονισμού συμμετοχικής δράσης μέσω Διαδικτύου, το πρόσωπο στο οποίο η ΕΒΕ έχει αναθέσει το συντονισμό θα ενεργεί κατά τη βέλτιστη κρίση του για τη διαπίστωση της σκοπιμότητας και της καλής πίστης των προσώπων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα μέσω του Διαδικτύου.

21. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος από τους Όρους Χρήσης, κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει

διαγραφεί από τους Όρους Χρήσης, ενώ οι υπόλοιποι όροι δεν θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη αδράνεια της ΕΒΕ για να επιβάλλει συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.

22. Η ΕΒΕ έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή σας τον παρόντα δικτυακό τόπο και τα πληροφορικά δεδομένα του σε τρίτους, στο πλαίσιο στρατηγικών συμμαχιών της ΕΒΕ με τρίτους ή σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στο νομικό πρόσωπο της ΕΒΕ ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται με την ΕΒΕ ή ανήκουν σ’ αυτήν ή σε περίπτωση συγχώνευσης ή ενοποίησης που αφορά στον νομικό πρόσωπο της ΕΒΕ ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ’ αυτήν ή ανήκουν σ’ αυτήν ή σε περίπτωση πώλησης μέρους του κεφαλαίου της ή διάθεσης των δραστηριοτήτων της ή αυτών που αφορούν στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ’ αυτήν ή ανήκουν σ’ αυτήν. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Όρους Χρήσης, οι όροι αυτοί καθώς και η Πολιτική Δεδομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου της ΕΒΕ έχουν ισχύ άμεσα και συνολικά, χωρίς κανένα ρητό ή νοούμενο περιορισμό, αλλοίωση, ένσταση ή άρνηση του περιεχομένου τους.

23. Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που προκύψει αναφορικά με τους Όρους Χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, είτε πρόκειται για συμβατική σχέση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη σχέση, να υποβληθείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία Ελληνικού δικαστηρίου.


Περί
Επικοινωνία